Plan zarządzania nieruchomościami

Plan zarządzania nieruchomościami jest to opracowanie specjalistyczne, które tworzą osoby mające licencję zarządcy nieruchomości. Plan taki ma na celu między innymi planowanie uzasadnionego inwestowania w dana nieruchomość. Ponadto, prowadzi do dogłębnej analizy istniejącego stanu nieruchomości, a także planowania realizacji założeń właściciela nieruchomości. Plan zarządzania nieruchomością jest więc narzędziem prowadzenia nad nią zarządu i instrumentem jego realizacji.

Ma on także na celu ułatwienie współpracy między zarządcą nieruchomości, a jej właścicielem. Ma także ułatwiać podejmowanie decyzji w związku z określoną nieruchomością. Jak widać, również w dziedzinie jaką jest zarządzanie lokalami, dogłębne planowanie jest niezbędne, aby działania odnosiły pożądane efekty.

Interdyscyplinarny charakter zarządzania nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to dziedzina bardzo złożona. W związku z tym, wymaga ona dogłębnej wiedzy z zakresu wielu dziedzin, mniej lub bardziej bezpośrednio związanych z zarządzaniem. Jedną z takich dziedzin jest niewątpliwie prawo, które reguluje wszelkie kwestie związane bezpośrednio z zarządzaniem nieruchomościami. Szczególnie ważnie jest tutaj prawo gospodarki nieruchomościami, prawo cywilne, a także prawa postępowania administracyjnego.

Ponadto, prawo budowlane, geodezyjne i kartograficzne jest w zarządzaniu nieruchomościami bardzo przydatne. Nie można także pominąć tutaj prawa finansowego. Dogłębna wiedza z zakresu zarządzania jest niezbędna, aby podjąć zawód zarządcy nieruchomości. Pomocne nam będzie także posiadanie umiejętności z dziedziny rachunkowości i ekonomii. Ponadto, specyfika niektórych nieruchomości wymaga wiedzy z zakresu dziedzin takich jak ochrona zabytków.

Cele właściciela nieruchomości

Podstawowym wyznacznikiem strategii stosowanej w zarządzaniu nieruchomościami są cele, jakimi kieruje się właściciel nieruchomości. Jeśli osoba będąca właścicielem nieruchomości kieruje się w zarządzaniu nią celami finansowymi, a więc oczekiwaniami osiągnięcia dochodów z tytułu posiadania nieruchomości, zarządca podejmuje kroki, które w przyszłości maja do takiego osiągnięcia zysków doprowadzić. Właściciel może także kierować się celami utylitarnymi, kiedy to chce, aby jego nieruchomość spełniała określoną funkcję użytkową. Wtedy, osoba, której zlecamy zarządzanie nieruchomością dostosowuje swoje postępowanie do takiego celu, aby go osiągnąć.

Ponadto, cele właściciela nieruchomości mogą mięć charakter społeczno- gospodarczy. Takie cele dotyczą zazwyczaj właściciela publicznego. Opisane wyże cele najczęściej występują łącznie, dlatego też osoba dokonująca zarządu taką nieruchomością musi stosować takie działania, które sukcesywnie będą prowadzić do spełnienia wszystkich oczekiwań.

Relacje między zarządcą a właścicielem nieruchomości

Zarządzanie nieruchomością jest działalnością usługowa prowadzoną na rzecz osób trzecich. Właściciel nieruchomości zleca więc zarząd nad nią osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Na zarządcy spoczywa z tego powodu znaczna odpowiedzialność, gdyż nieruchomość będąca przedmiotem zarządu zazwyczaj przedstawia dużą wartość finansową. Wszelkie czynności, jakie podejmuje zarządca, a zwłaszcza te, które wiążą sie z inwestowaniem w nieruchomość, zarządca konsultuje z właścicielem. Ryzyko takiej działalności minimalizuje sie poprzez nałożenie na zarządcę obowiązku posiadania ubezpieczenia od prowadzonej działalności.

Wszelkie ewentualne szkody i straty są więc rekompensowane właścicielowi nieruchomości ze środków pochodzących z tego ubezpieczenia. Zarządca i właściciel nieruchomości, na początku współpracy, podpisują umowę o zarządzanie nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami bez licencji

W niektórych przypadkach, możliwe jest zarządzanie nieruchomościami bez posiadania licencji nadającej uprawnienia zawodowe zarządcy nieruchomości. Są to przypadki określone ściśle w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jej przepisy, jako jeden z takich przypadków wymieniają między innymi przypadek zarządzania własną nieruchomością. Logiczne jest, że do tego nie potrzeba nam licencji. Prawo zarządzania nieruchomością w takim wypadku wynika ze stosunku własnościowego i praw, jakie nam z tego tytułu przysługują. Ponadto, niektóre instytucje, mają uprawnienia zarządzania nieruchomościami, bez posiadania licencji. Jest to między innymi Agencja Nieruchomości Rolnych. Ponadto, takie uprawnienia posiada także Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i Agencja Mienia Wojskowego. Podobne zasady obejmują Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.

Uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości

Uzyskanie licencji zawodowej uprawniającej do pracy jako zarządca nieruchomości, należy spełniać określone kryteria. Po pierwsze należy posiadać wyższe wykształcenie. Jako uzupełnienie tego wykształcenia wymagane są studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Można też ukończyć studia wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami. Ponadto, w celu zdobycia doświadczenia, należy odbyć wymaganą praktykę. Wysiłki kończy egzamin.

Licencję może uzyskać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszystkie czynności konieczne do wykonania po to, aby stać się zarządcą nieruchomości są niezbędne w celu upewnienia się, że rzeczony zawód wykonywać będzie osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednocześnie posiadająca pewne doświadczenie w zawodzie. Jest to bowiem profesja bardzo odpowiedzialna, gdyż zakłada reprezentowanie interesów innych osób, które powierzają nam swoje sprawy i środki.

Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

W zawodzie zarządcy nieruchomości, podobnie jak w innych zawodach, występuje organizowanie się przez pracowników w celu tworzenia stowarzyszeń skupiających osoby mające uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Pierwszym z takich stowarzyszeń było powstałe w 1996 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości, działające w Krakowie. Potem, nastąpił rozwój tego typu organizacji, powstawały nowe, takie jak Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości, czy też Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Obecnie, przedstawiciele tego zawodu zastanawiają się nad przekształceniem istniejących stowarzyszeń w jednolitą organizację- Izbę Zawodową Zarządców Nieruchomości. Zaowocowałoby to powstaniem samorządu zawodowego.

« Older Entries